Raskaus

Liikuntaohjelman perusteet

Tavoitteet

 • Fyysisen kunnon ylläpito tai parantaminen
 • Psyykkisen hyvinvoinnin ja painonhallinnan tukeminen
 • Lantionpohjan lihasten harjoittamisen tavoitteena on virtsankarkailun estäminen tai vähentäminen
 • Lantionseudun ja alaselän kipujen vähentäminen näihin tarkoituksiin kehitetyillä ohjelmilla.

Liikunta

 • Perustana on terveysliikunnan yleissuositus
 • Terveille raskaana oleville naisille suositellaan kohtalaisesti kuormittavaa aerobista liikuntaa vähintään 2 tuntia 30 minuuttia viikossa, mieluimmin jakautuneena koko viikon ajalle
 • Ohjelmaa muokataan henkilön mieltymysten, edellytysten ja toteuttamismahdollisuuksien mukaan sekä mukautetaan raskauden vaiheen ja kulun mukaan, mikä edellyttää riittävää seurantaa
 • Ryhmässä tapahtuva liikunta on usein eduksi, koska se tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliselle ohjelmalle ja seurannalle, sosiaalisen tuen vaikutusten hyödyntämiseen sekä edistää liikunnan toteutumista
 • Opastus lantionpohjan lihasten harjoitteluun ja kannustus sen omatoimiseen toteuttamiseen on syytä nähdä osana hyvää raskauden aikaista terveydenhoitoa
 • Naiset, jotka jo osallistuvat säännöllisesti voimakkaasti kuormittavaan aerobiseen liikuntaan tai joiden liikunnan määrä on suuri, voivat jatkaa samalla tavalla edellyttäen, että heidän terveydentilansa säilyy ennallaan ja he keskustelevat aktiivisuudestaan heitä hoitavien henkilöiden kanssa
 • Liikunnan jatkaminen on mahdollista ja suotavaa yleensä 28 – 32 raskausviikolle asti ja siitä eteenkinpäin terveyden, voinnin ja oireiden sallimissa rajoissa
 • Yleisestä lihaskuntoharjoittelusta ei ole annettu asiantuntijatahojen suosituksia, mutta kevyttä harjoittelua voidaan pitää mahdollisesti hyödyllisenä

Varotoimet

 • Edellä esitettyjen näkökohtien mukaan laadittu ja toteutettu liikuntaohjelma ei edellytä erityisiä varotoimia.
 • Määrältään ja kuormittavuudeltaan kohtalainen kestävyysliikunta yleisesti harrastetuissa muodoissa ei aiheuta raskaudesta johtuvia riskejä tai haittoja terveen odottavan naisen terveydelle raskauden aikana tai jälkeen, raskauden kululle, synnytykselle eikä vastasyntyneelle.
 • Havainnoivassa tutkimuksessa todettiin kuitenkin suurentunut keskenmenojen vaara naisilla, jotka olivat harrastaneet raskauden alkuvaiheissa yli 7 tuntia viikossa runsaasti tömähdyksiä sisältänyttä liikuntaa. Raskauden myöhemmässä vaiheessa tätä ongelmaa ei ilmennyt.
 • Rasittavaa urheilua pitkälle raskauteen jatkaneilla naisillakaan ei useimmissa tutkimuksissa ole todettu tästä johtuvia raskauteen tai synnytykseen liittyviä ongelmia.
 • Liikunta raskauden jälkeen ei vaikuta haitallisesti imetykseen eikä maitoon.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/

Liikunnan vaikutukset ja hyödyt

 • Liikunta ennen raskautta ja sen aikana erityisesti yhdessä dieetin kanssa saattaa hieman pienentää odottavan naisen painon kasvua raskauden aikana sekä vähentää raskauteen liittyvää insuliiniresistenssiä.
 • Kestävyysliikunta säilyttää terveillä naisilla fyysistä kuntoa ja voi parantaakin sitä
 • Lantiopohjan lihasten harjoittelu ennen raskautta, sen aikana ja sen jälkeen vähentää virtsankarkailua näissä vaiheissa, erityisesti synnytyksen jälkeen.
 • Saattaa vaikuttaa myönteisesti mielialaan ja omakuvaan sekä mahdollisesti pienentää verenpaineen kohoamisen riskiä siihen alttiilla henkilöillä sekä suuripainoisten lasten ja ennenaikaisen synnyttämisen riskiä.
 • Vähäinen liikunta ennen raskautta ja sen aikana on raskausdiabeteksen riskitekijä, mutta raskauden aikana toteutetuilla liikuntaohjelmilla ei ole ollut vaikutusta sairauden ilmenemiseen. Tulos johtunee ainakin osittain liikuntaohjelmien puutteellisesta toteutumisesta.
 • Kohtalainen liikunta ei näytä olennaisesti vähentävän eikä lisäävän raskausmyrkytyksen vaaraa, mutta hyvin runsas liikunta saattaa lisätä sitä.
 • Liikunta raskauden aikana saattaa vähentää depressiota silloin, mutta vaikutusta ei ole todettu synnytyksen jälkeen.
 • Kevyt raskauden aikainen lihaskuntoharjoittelu näyttää olevan vaikuttavaa ja sekä äidille että sikiölle turvallista ja parantaa glukoositasapainoa raskausdiabetesta sairastavilla.
 • Raskauden aikana toteutetun liikuntaharjoitteluohjelman vaikutuksista lantioseudun kipuihin on raportoitu vaihtelevia tuloksia.
 • Synnytyksen jälkeen liikunta saattaa vähentää masentuneisuutta ja uupumuksen tunnetta sekä yhdessä dieetin kanssa auttaa laihduttamisessa.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/

Sairauden taustaa

Taustaa

Liikunnalla ennen raskautta, sen aikana ja sen jälkeen voi olla myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia naisen terveyteen raskauden aikana ja raskauden kulkuun, synnytykseen, vastasyntyneen terveyteen ja äidin terveyteen synnytyksen jälkeen. Varmojen päätelmien tekemistä vaikeuttaa se, että liikunnan eri vaikutuksia koskevia tutkimuksia on monissa tapauksissa vähän ja niiden tuloksissa on suurta vaihtelua.  Tämä johtuu mm. tutkimuksen kohteena olevien tutkimusasetelmien, henkilöiden, mittausten ajankohtien sekä liikunnan tai liikuntaohjelmien ja niiden toteutumisen eroista.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/